Reiniger sprej 200ml

Neohodnoceno
 
Novinka
 

Vysoce účinný čistící sprej na všechny druhy usní i textilu.

Dostupnost Skladem
Měrná cena 80,50 Kč / 100 ml
161 Kč    
Kategorie Čistící a impregnační prostředky na kůži
 
  • Čistící sprej, který  intenzivně likviduje skvrny a nečistoty z usní a textilu
  • vhodný na všechny druhy usní
  • odstraňuje také zbytky krémů z usní
  • po použití spreje useň ošetřete vhodným prostředkem

 Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Návod na použití Reiniger

Skvrny přestříkáme a ihned vytřeme lněným hadříkem ( popř. postup opakujeme).Po zaschnutí useň ošetříme příslušným ošetřujícím přípravkem Collonil.

Povinné informace Reiniger

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.·

Narízení (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacování obsahu:
alifatické uhlovodíky
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane