Pěna na čištění a údržbu SOFT CLEANER

Neohodnoceno
 
Novinka
 

Na broušenou kůži, textil, materiál z mikrovlákna i na skvrny na koberci.

Dostupnost Skladem
Měrná cena 90 Kč / 100 ml
180 Kč    
Kategorie Čistící a impregnační prostředky na kůži
 

Suchá čistící pěna na velurovou a semišovou useň, textilní materiály včetně umělého veluru. Vhodná na obuv, oděvy, galanterii a oděvy 

Návod na použití Soft Cleaner

Nanášejte vždy na suchý povrch!
Po protřepání naneseme pěnu na karáček na textil, čistý hadřík nebo houbičku a povrch s ním vyčistíme.
 Po zaschnutí useň, zdrsníme a ošetříme vhodným přípravkem na velurovou a semišovou obuv.

Signální slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Obsahuje : alifatické uhlovodíky 15-30%
aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky

 

Povinné informace Soft Cleaner

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.